Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Yvonne Vissers – van Schie, als uw behandelend acupuncturist een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 Om dit te kunnen doen is uw toestemming vereist, welke wordt vastgelegd in uw dossier. Deze toestemming kunt u ten allen tijde weer intrekken. Tevens heeft u het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van de eigen gegevens (data portabiliteit). De gegevens worden conform de WGBO 15 jaar bewaard of zolang als vereist voor de volledige duur van de behandeling, welke langer dan 15 jaar kan zijn. 

Uw dossier bevat uw naam, geboortedatum, adres- en contactgegevens, BSN (Burgerservicenummer), aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Alleen ik, Yvonne Vissers – van Schie, als uw acupuncturist-behandelaar, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • de datum van de behandeling en uw notanummer
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum en Burgerservicenummer
  • een korte omschrijving van de behandeling met prestatiecode 24104 acupunctuur.

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • passende maatregelen neem om de gegevens veilig te bewaren.
  • de website plaatst geen cookies en wordt onderhouden door Hostnet.nl.

Als ZHONG-acupuncturist ben ik gehouden aan het Privacy Reglement van de ZHONG. U kunt dit reglement inzien op de ZHONG-website: www.zhong.nl

Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) ben ik als ZHONG-acupuncturist aangesloten bij de Klachtenprocedure van de ZHONG.

Privacy verklaring Zhong

Register van verwerkingsactiviteiten

Verwerkersovereenkomst

Disclaimer voor vissersacupunctuur.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van vissersacupunctuur.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vissersacupunctuur. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vissersacupunctuur is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vissersacupunctuur.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vissersacupunctuur te mogen claimen of te veronderstellen.

Vissersacupunctuur streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Vissersacupunctuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vissersacupunctuur.nl op deze pagina.