Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Yvonne Vissers – van Schie, als uw behandelend acupuncturist een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 Om dit te kunnen doen is uw toestemming vereist, welke wordt vastgelegd in uw dossier. Deze toestemming kunt u ten allen tijde weer intrekken. Tevens heeft u het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van de eigen gegevens (data portabiliteit). De gegevens worden conform de WGBO 15 jaar bewaard of zolang als vereist voor de volledige duur van de behandeling, welke langer dan 15 jaar kan zijn. 

Uw dossier bevat uw naam, geboortedatum, adres- en contactgegevens, BSN (Burgerservicenummer), aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Alleen ik, Yvonne Vissers – van Schie, als uw acupuncturist-behandelaar, hebben toegang tot de gegevens in uw dossier.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • de datum van de behandeling en uw notanummer
  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum en Burgerservicenummer
  • een korte omschrijving van de behandeling met prestatiecode 24104 acupunctuur.

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • passende maatregelen neem om de gegevens veilig te bewaren.
  • de website plaatst geen cookies en wordt onderhouden door Hostnet.nl.

Als ZHONG-acupuncturist ben ik gehouden aan het Privacy Reglement van de ZHONG. U kunt dit reglement inzien op de ZHONG-website: www.zhong.nl

Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) ben ik als ZHONG-acupuncturist aangesloten bij de Klachtenprocedure van de ZHONG.

Register van verwerkingsactiviteiten

Verwerkersovereenkomst